Natječaj za prodaju zemljišta u Poduzetničkoj zoni Lepoglava

Natječaj za prodaju zemljišta u Poduzetničkoj zoni Lepoglava

Jedinstveni upravni odjel

Klasa:944-06/22-01/1

Urbroj:2186-9-03-22-2

Lepoglava, 15. prosinca 2022. godine

                Temeljem odredbe članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99 – Odluka USRH, 22/00 – Odluka USRH, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 135/17, 123/17, 98/19, 144/20), članka 10. Odluke o uvjetima, načinu i postupku upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 10/16), Odluke o prodaji nekretnina u Poduzetničkoj zoni Klasa: 944-01/21-01/3, Urbroj: 2186/016-03-21-2 i Odluke Gradonačelnika Klasa:944-06/22-01/1, URBROJ:2186-9-01-22-1 od 15.12. 2022. godine, Jedinstveni upravni odjel Grada Lepoglave, objavljuje

Javni natječaj za prodaju nekretnina

 u Poduzetničkoj zoni Lepoglava

I.

Izlažu se prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Lepoglave, vlasnički dio 1/1, u Poduzetničkoj zoni Lepoglava, prikupljanjem pisanih ponuda, i to:

Katastarska česticaKatastarska općinaPovršinaPočetna cijena
čkbr. 846Lepoglava3135 m2244.530,00 kuna / 32.454,71 €
čkbr. 837Lepoglava3115 m2242.970,00 kuna / 32.247,66 €
čkbr. 829Lepoglava3370m2262.860,00 kuna / 34.887,52 €
čkbr. 825Lepoglava3726 m2290,628,00 kuna / 38.572,96 €
čkbr. 880Lepoglava8778 m2684.684,00 kuna / 90.873,18 €
čkbr. 886Lepoglava9782 m2762.996,00 kuna / 101.266,97 €
čkbr. 900Lepoglava13817 m21.077.726,00 kuna / 143.038,82 €

II.

Nekretnine su potpuno komunalno opremljene te se prodaju isključivo u svrhu izgradnje objekata za proizvodno-gospodarsku djelatnost. Grad Lepoglava predmetne nekretnine ima u posjedu i jedini je vlasnik te se na nekretninama odmah može početi graditi.

Nekretnine se nalaze uz državnu cestu D35 ( Varaždin – Lepoglava -Sv. Križ Začretje – Zagreb).

III.

Početna cijena nekretnina utvrđena je u visini tržišne vrijednosti nekretnina sukladno procjeni ovlaštenog sudskog vještaka Borisa Županića, Vještački nalaz VN-1605007, Elaborat procjene vrijednosti nekretnina od 09. svibnja 2016. godine u visini od 78,00 kuna /m2 odnosno 10.35 eura/m2 (fiksni tečaj konverzije. 1 €=7.53450 kn)

IV.

Stjecatelj nekretnine snosi troškove priključenja za objekte i uređaje komunalne infrastrukture (odvodnja i voda) te troškove priključenja na NN mrežu (struja), plin, DTK i KDS mrežu sukladno ugovornom odnosu s isporučiteljem tih usluga.

Priključnu snagu električne energije za svaku pojedinu parcelu koja je predmet prodaje stjecatelj nekretnine plaća prodavatelju, s time da je maksimalna zakupna snaga određena prema sljedećem popisu parcela:

 • za čkbr. 829, 837 i 846 k.o. Lepoglava iznosi 40 kW (po parceli)
 • za čkbr. 825 k.o. Lepoglava iznosi 50 kW (po parceli)
 • za čkbr. 886 k.o. Lepoglava iznosi 140 kW
 • za čkbr. 880 k.o. Lepoglava iznosi 150 kW
 • za čkbr. 900 k.o. Lepoglava iznosi 200 kW

Stjecatelj nekretnine može po parceli zakupiti i više priključne snage nego je predviđeno za svaku pojedinu parcelu, sukladno uvjetima operatora distribucijskog sustava.

V.

Kupac/investitor je dužan predmetno zemljište privesti namjeni (započeti s obavljanjem proizvodno-gospodarske djelatnosti) sukladno prostorno planskoj dokumentaciji i općim aktima Grada Lepoglave u roku od 3 (tri) godine od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji nekretnine.

Ukoliko kupac/investitor ne izvrši obvezu iz prethodnog stavka ove točke, dužan je Gradu Lepoglavi platiti kaznu u visini  od 10% kupoprodajne cijene, a za svaku narednu godinu kaznu u visini od 30 % iznosa kupoprodajne cijene, ali maksimalno do iznosa kupoprodajne cijene.

VI.

Sudionici natječaja dužni su uplatiti jamčevinu za učešće u natječaju koja iznosi 10% početne cijene nekretnine za koju se ponuda podnosi, u korist žiro-računa Grada Lepoglave IBAN HR 3923600001822900007, poziv na broj HR68 7757 – OIB.

Na uplatnici je obavezno naznačiti za koju se nekretninu jamčevina plaća. Ponuditelju koji nije uspio u natječaju, jamčevina se vraća u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnije ponude. Ponuđaču koji uspije u natječaju, jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu. Ponuđač koji je utvrđen kao najpovoljniji i koji odustane od sklapanja ugovora, nema pravo na povrat jamčevine, kao i ponuđač koji bude odabran, ali se ugovor s njim raskine zbog neplaćanja kupoprodajne cijene.

VII.

Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos uplaćene jamčevine, platiti najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora.

U slučaju zakašnjenja u plaćanju ugovorene cijene, kupac je dužan uz kupoprodajnu cijenu platiti i zakonsku zateznu kamatu od dana dospijeća do dana plaćanja. Ukoliko kupac zakasni sa plaćanjem više od 30 dana, prodavatelj ima pravo raskinuti ugovor, a uplaćenu jamčevinu zadržati.

Kupoprodajnu cijenu nekretnina ponuditelj može platiti i obročno u najviše 12 (dvanaest) obroka bez plaćanja kamata ukoliko se pravovremeno plaćaju svi obroci.

VIII.

Pravo podnošenja ponude imaju sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije. Ostale strane i fizičke osobe mogu sudjelovati u javnom natječaju ako ispunjavaju zakonom propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske.

IX.

Ponuda mora sadržavati:

 1. ime  i  prezime, OIB  i  adresu  ponuditelja (fizička osoba) odnosno naziv i sjedište, MBS i OIB ponuditelja (pravna osoba) s naznakom odgovorne osobe,
 2. – za fizičke osobe: original ili preslika domovnice ili osobne iskaznice, odnosno dokaz o državljanstvu članica EU

– za obrtnike: original ili presliku obrtnice,

– za pravne osobe: original ili preslika izvatka iz sudskog registra ne stariji od 30 dana

 1. dokaz o uplati jamčevine koja se plaća u iznosu od 10% od početne cijene nekretnine,
 2. iznos ponuđene cijene po četvornom metru te način plaćanja (jednokratno, u obrocima) uz oznaku nekretnine za koju se ponuda daje
 3. broj računa natjecatelja radi eventualnog povrata jamčevine
 4. za ponuditelja državljanina države koja nije članica EU: dokaz o državljanstvu/sjedištu te suglasnost za stjecanje vlasništva nekretnina na području Republike Hrvatske izdanu od strane ministra nadležnog za poslove pravosuđa
 5. pismo namjere sa opisom investicije

X.

Ponude na natječaj se dostavljaju na adresu: Grad Lepoglava, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava, a šalju se poštom preporučeno ili dostavljaju osobno na naznačenoj adresi, u zatvorenoj omotnici s naznakom:

”ZA NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE – NE OTVARATI”

i adresom ponuditelja

najkasnije do 20. prosinca 2022. godine.

Ponude moraju biti zaprimljene u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Lepoglave najkasnije do 20. prosinca 2022. godine do 7.00 sati kada će biti javno otvaranje ponuda.

XI.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona koja uz isključivo ispunjenje svih uvjeta natječaja, s priloženom dokumentacijom, sadrži i najviši iznos ponuđene cijene.

U slučaju da dva ili više ponuditelja ponude istu cijenu za nekretninu, prednost će imati ponuda kod koje je ponuđeno jednokratno plaćanje kupoprodajne cijene.

Ukoliko se ne može ustanoviti najpovoljnija ponuda na način propisan u prethodnom stavku ove točke, između ponuditelja koji su dali iste ponude, prednost se daje onoj koja je prema redoslijedu prispijeća stigla ranije.

Najpovoljniji ponuđač će biti obaviješten u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o odabiru najpovoljnije ponude.

U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu.

XII.

Tabularna isprava za upis vlasništva izdaje se nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti (i u slučaju kada je predviđena obročna otplata), nakon čega će se kupcu kupljena nekretnina predati u samostalan i neposredan posjed.

XIII.

Grad Lepoglava zadržava pravo da odustane od prodaje u svako doba prije potpisivanja ugovora kao i pravo da ne izabere ni jednu ponudu.

GRAD LEPOGLAVA

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE

Povezane vijesti

Župan Stričak proglasio prirodnu nepogodu zbog mraza za Lepoglavu i Donju Voću

Župan Stričak proglasio prirodnu nepogodu zbog mraza za Lepoglavu i Donju Voću

Župan Anđelko Stričak proglasio je prirodnu nepogodu zbog mraza za područje Grada Lepoglave i Općine Donja Voća. U razdoblju od 21. do 24. travnja, u noćnim i jutarnjim satima, mraz…
Križni put na Cvjetnicu u Lepoglavi obilježen mučeništvom bl. Alojzija Stepinca

Križni put na Cvjetnicu u Lepoglavi obilježen mučeništvom bl. Alojzija Stepinca

Već tradicionalno, na blagdan Cvjetnice, župljani Župe Lepoglava i brojni hodočasnici iz okolnih župa okupili su se u popodnevnim satima ispred kipa bl. Alojzija Stepinca postavljenog uz lepoglavsku župnu crkvu…
U osnovnoj školi u Lepoglavi održano županijsko natjecanje iz hrvatskog jezika

U osnovnoj školi u Lepoglavi održano županijsko natjecanje iz hrvatskog jezika

Već tradicionalno u Osnovnoj školi Ante Starčevića u Lepoglavi održano je županijsko natjecanje iz hrvatskog jezika na kojem je sudjelovalo 73 učenika sedmih i osmih razreda s  područja cijele Varaždinske…