Obavijest o javnom natječaju ZAŽELI III

Obavijest o javnom natječaju ZAŽELI III

Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin raspisalo je javni natječaj za zapošljavanje radnica za potporu i podršku starijim i nemoćnim osobama. Partner u projektu ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA – FAZA III, Broj poziva: UP.02.1.1.16, projekt „Pruži potporu u lokalnoj zajednici 3“ je i Grad Varaždin.

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali u financijskom razdoblju 2014. -2020., ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA – FAZA III, Broj poziva: UP.02.1.1.16, projekt „Pruži potporu u lokalnoj zajednici 3“, kodni broj: UP.02.1.1.16.0467, Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin (svojstvo: nositelj projekta) objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

Radnica za potporu i podršku starijim i nemoćnim osobama.


Broj traženih radnika: 12


Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi, 6 mjeseci, probni rok u trajanju od mjesec dana


Radno vrijeme: Puno radno vrijeme


Način rada: Smjena – prijepodne


Smještaj: Nema smještaja


Natječaj vrijedi od: 10.1.2023


Natječaj vrijedi do: 18.1.2023


Uvjeti na radnom mjestu: Terenski rad


OPIS POSLOVA:

 • pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština,
 • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika,
 • pomoć u pranju i glačanju rublja,
 • pomoć u održavanju osobne higijene korisnika,
 • posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, namirnica, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.),
 • pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje,
 • uključivanje korisnika u društvo, pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima (u okviru radnog vremena),
 • primjena uputa iz sigurnosti na radu i sigurnosti od požara.

Svaka zaposlena žena pružat će usluge potpore i podrške za najmanje 6 krajnjih korisnika.

Mjesto rada: Grad Varaždin, općine Vidovec, Jalžabet, Trnovec Bartolovečki, Beretinec, Sveti Ilija.

Putni troškovi: Ovisno o teritorijalnoj preraspodijeli i potrebi.

Sredstva za financiranje projekta „Pruži potporu u lokalnoj zajednici 3“ osigurana su iz fondova EU.

FORMALNI UVJETI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS:

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • ženski spol,
 • punoljetnost,
 • najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje (SSS),
 • prijava u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
 • ne postoje okolnosti koje sprečavaju rad temeljem članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18722, 46/22, 119/22).

Od kandidatkinja se očekuje visoka razina predanosti i odgovornosti prema radu, komunikativnost, senzibilitet za rad sa starijim i/ili nemoćnim osobama, pouzdanost i povjerljivost. Poželjno je iskustvo u radu na sličnim poslovima.

PREDNOST PRI ZAPOŠLJAVANJU:

Prednost pri zapošljavanju imaju žene pripadnice teže zapošljivih/ranjivih skupina i to pod uvjetom da dostave odgovarajuću dokaznu dokumentaciju:

 – žene starosti od 50 godina i starije,

– žene s invaliditetom,

– žrtve trgovanja ljudima,

– žrtve obiteljskog nasilja,

– azilantice,

– žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu), udomiteljskih obitelji, odgojnih

zavoda i sl.,

– liječene ovisnice,

– povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci,

– pripadnice romske nacionalne manjine,

– beskućnice,

– ostale ranjive skupine.

Prednost također ostvaruju žene koje uz prvo ispunjavanje jednog od gornjih uvjeta ispunjavaju još i jedan ili više od idućih uvjeta:

 • Ima vozačku dozvolu B kategorije i aktivna je vozačica
 • Ima radnog iskustva na poslovima za koje se prijavljuje
 • Ima završeni tečaj za gerontodomaćicu / njegovateljicu ili srodnu djelatnost

NAČIN OSTVARIVANJA PREDNOSTI:

Kandidatkinje su u prijavi dužne naznačiti kojoj skupini iz točke „Prednost pri zapošljavanju“

pripadaju, te priložiti odgovarajući dokaz:

 • Žene starosti od 50 godina i starije
  • preslika osobne iskaznice
 • Osobe s invaliditetom
  • nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrdu o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
 • Žrtve trgovanja ljudima
  • uvjerenje/potvrda Hrvatskog zavoda za socijalni rad (bivši Centar za socijalnu skrb) iz kojega je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima
 • Žrtve obiteljskog nasilja
  • uvjerenje/potvrda Hrvatskog zavoda za socijalni rad iz kojega je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja),
 • Azilantice
  • odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP),
 • Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.
  • rješenje/uvjerenje Hrvatskog zavoda za socijalni rad o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji),
 • Liječene ovisnice
  • potvrdu institucije/udruge/ pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama),
 • Povratnice s odsluženja kazne zatvora unazad 6 mjeseci
  • potvrda o otpuštanju
 • Pripadnice romske nacionalne manjine
  • izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini
 • Beskućnice
  • rješenje Hrvatskog zavoda za socijalni rad o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno korištenje usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda Hrvatskog zavoda za socijalni rad iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica
 • Pripadnice dodatnih ranjivih skupina
  • potvrda/uvjerenje ili drugi jednako vrijedan dokument nadležne institucije iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine).

Dokazi za dodatnu prednost:

 • Aktivna vozačica
  • Preslika vozačke dozvole B kategorije
 • Radno iskustvo na poslovima za koje se prijavljuje
  • Elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i životopis
 • Završeni tečaj za gerontodomaćicu / njegovateljicu ili srodnu djelatnost
  • preslika uvjerenja/diplome.

PRIJAVI ZA POSAO POTREBNO JE PRILOŽITI:

 • životopis (uz obveznu naznaku telefonskog broja),
 • presliku osobne iskaznice,
 • presliku dokaza o završenoj školi (NAPOMENA: priložiti dokaz o NAJVIŠEM završenom stupnju obrazovanja),
 • uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
 • potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je kandidatkinja prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde mora biti nakon datuma objave Javnog poziva),
 • vlastoručno potpisanu Prijavu za posao (Obrazac prijave za radnice) i Izjavu podnositeljice (Prijavu i Izjavu je moguće preuzeti na www.gdck-varazdin.hr ili osobno u uredu GDCK Varaždin, radnim danom od 7 do 14 sati)
 • ostale dokumente kojima se dokazuje prednost

Sve informacije o natječaju mogu se dobiti putem maila: ck-varazdin@vz.t-com.hr

ROK I NAČIN PRIJAVE:

Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od 8 (osam) dana od dana objave Javnog natječaja, najkasnije do 18. siječnja 2023. do 14 sati,  na jedan od navedenih načina:

 1. Osobnom dostavom na adresu:

HCK Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin

Trg Matije Gupca 3

42000 Varaždin

s naznakom „Prijava (Zaželi – faza III)“.

 1. Na e-mail: ck-varazdin@vz.t-com.hr sa naznakom u predmetu elektroničke pošte; „Prijava (Zaželi – faza III)“.

Projekt je u skladu s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

NAPOMENA:

– Sve dokumente/dokaze koji se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja

ugovora o radu predočiti u izvorniku.

– Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Natječaju.

– Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati (osoba koja nije podnijela

pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se

kandidatom prijavljenim na natječaj).

OBJAVA, REZULTATI I OBAVIJEST KANDIDATA:

Ovaj Javni natječaj će biti objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za

zapošljavanje, na web stranicama nositelja i partnera projekta.

Kandidatkinje koje ispunjavaju formalne uvjete Natječaja biti će pozvane na razgovor.

Nakon provedenog razgovora komisija utvrđuje rang listu.

Po raspisanom Natječaju ne mora se izvršiti izbor, te se donosi odluka o poništenju natječaja.

Kandidati će o rezultatima Natječaja biti obaviješteni u roku od 8 dana od isteka roka za prijavu.

PODIJELI S PRIJATELJIMA

Povezane vijesti

Grad Novi Marof postaje “Smart city”

Grad Novi Marof postaje “Smart city”

Digitalizacija rada gradske uprave te razvoj smart city koncepta, među prioritetima su brojnih jedinica lokalne samouprave, stoga je i osmišljen projekt „Razvoj pametnih i održivih rješenja u Gradu Novom Marofu”.…
Otvoren stečaj Varteksa

Otvoren stečaj Varteksa

Trgovački sud u Varaždinu otvorio je u petak stečaj Varteksa i za stečajnog upravitelja imenovao Tomislava Đuričina, a za 8. listopada u 12,30 sati zakazao je ročište na kojem će…
Prosječna neto plaća u Hrvatskoj značajno porasla. DZS objavio koliko

Prosječna neto plaća u Hrvatskoj značajno porasla. DZS objavio koliko

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u Hrvatskoj za svibanj ove godine iznosila je 1.324 eura, što je u odnosu na isti mjesec lani nominalno više…