Gradsko vijeće nije prihvatilo prijedlog proračuna Grada Varaždina za 2023. godinu

Gradsko vijeće nije prihvatilo prijedlog proračuna Grada Varaždina za 2023. godinu

U srijedu se u Gradskoj vijećnici Grada Varaždina održala 13. sjednica Gradskog vijeća, uz prisustvo 19 i opravdani izostanak 2 vijećnika.

Novi vijećnici Gradskog vijeća Alen Runac (HDZ), koji je zamijenio dosadašnjeg člana Damira Laljeka (HDZ) i Ana Petrić koja je zamijenila dosadašnju članicu Doroteju Strelec (PBG)  položili su svečanu prisegu pred prisutnim članovima vijeća.

Na Aktualnom satu pitanja je postavilo 14 vijećnika: Hrvoje Petrić, Ana Petrić, Blaženka Beli, Lidija Maček, Gordana Marsenić, Josip Garić, Viktor Mrzlečki, Lovro Lukavečki, Silvija Cupar, Mirjana Kolarek-Karakaš, Dubravka Novak, Ivan Obadić, Ivan Čehok i Davor Patafta. Nakon odgovora gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika na sva pitanja, predsjednica Gradskog vijeća Zdravka Grđan utvrdila je dnevni red.

Gradsko vijeće većinom glasova prihvatilo je Prijedlog odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Varaždina u 2022. godini stoga će povodom obilježavanja Dana Grada Varaždina biti dodijeljena sljedeća javna priznanja:

NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO: Dariji Hreljanović, Zlatku Isteru, Josipu Totu.

NAGRADA GRADA VARAŽDINA: Fakultetu organizacije i informatike Varaždin, Vladimiru Gotalu, Udruzi veterana 7. gardijske brigade „Puma“

PLAKETA GRADA VARAŽDINA: Atletskom klubu „Sloboda“, Krunoslavu Mikulčiću, Nogometnom klubu Udarnik, Mili Sekuliću, Udruzi Ritam misli, Udruzi udomitelja za djecu i mlade Varaždinske županije „Zipka“, Zboru Katoličke osnovne škole svete Uršule „Uršuline zvjezdice“

MEDALJA GRADA VARAŽDINA: Josipu Hehetu, Jani Koščak, Slobodanu Mikacu, Anđelku Mladenoviću, Vindiji d.d. Varaždin, Mateu Žugecu

Gradski vijećnici prihvatili su Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Grada Varaždina kojom se pristupa osnivanju novog, 8. mjesnog odbora Varaždin i mijenja broj članova mjesnih odbora, ovisno o broju stanovnika.

Gradsko vijeće Grada Varaždina nije prihvatilo prijedlog proračuna za 2023. godinu.

Prihvaćen je novi Poslovnik o radu Gradskog vijeća.

Gradsko vijeće odlučilo je da se prihvaća Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nčk.br. 12829/2, u Optujskoj ulici u Varaždinu i novonastaloj čk.br. 17829/1 u Varaždinu. Ukida se status javnog dobra u općoj uporabi parceli upisanoj kao javno dobro u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu Grada Varaždina i to čkbr. 12829/2 Optujska ulica, dvorište površine 73 m2, upisana u zk. ul. br. 13078 k.o. Varaždin te status javnog dobra u općoj uporabi na novonastaloj parceli koja će nastati parcelacijom čk.br. 17829 put poklečan, upisanoj kao javno dobro u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu Grada Varaždina, zbog mogućnosti rješavanja imovinsko pravnih odnosa. Provedbu odluka izvršit će Zemljišnoknjižni odjel Općinskog suda u Varaždinu.

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama odluke o porezima Grada Varaždina Gradsko vijeće usvojilo je jednoglasno. Ovom odlukom porez na korištenje javnih površina ljetne terase, korištenje javne površine za pečenje i prodaju plodina i prodaju cvijeća, prodajni stolovi, štandovi i kućice, izlaganje robe, prijenosni stalci za obavještavanje, bannere i postavljanje zabavnih radnji, povećava se po m2 površine po danu uvođenjem dva područja u 1. zonu naplate, prema vrijednosti nekretnina. Regulira se tko sve može biti oslobođen od plaćanja poreza za korištenje javne površine i plaćanja paušala za korištenje električne energije (osim kada organiziraju komercijalna događanja) i tko ne može biti oslobođen od plaćanja.

Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o područjima mjesnih odbora na području Grada Varaždina prihvaćen je jednoglasno. Zbog imenovanja većeg broja novih ulica te zbog promjene protezanja odnosno imena nekih postojećih ulica, trgova i javnih zelenih površina, bilo je potrebno uvrstiti ih u područje pojedinog mjesnog odbora. Izdvajanjem dijela područja 4. Mjesnog odbora Varaždin osnovao se novi 8. Mjesni odbor Varaždin.

Prijedlog Odluke o načinu, postupku i kriterijima za imenovanje ulica, trgova i naselja na području Grada Varaždina prihvaćen je jednoglasno. Ovom Odlukom određuje se način, postupak i kriteriji za imenovanje novih ulica i trgova, odnosno preimenovanje postojećih ulica, trgova i naselja, te provedba označavanja područja i imena naselja, ulica i trgova i obilježavanja zgrada kućnim brojevima na području Grada Varaždina. Prihvaćen je i Prijedlog Odluke o imenovanju i protezanju pojedinih ulica u naseljima Varaždin, Jalkovec i Kućan Marof.

Prijedlog Odluke o priznavanju pozajmice odobrene trgovačkom društvu Tehnološki park Varaždin d.o.o. kao ulaganje Grada Varaždina u vlastitu imovinu, Gradsko vijeće prihvatilo je jednoglasno. Stupanjem na snagu ove Odluke, između Grada Varaždina i Tehnološkog parka sklopit će se sporazum o raskidu Ugovora o pozajmici nakon čega će prestati obveza TPV-a prema Gradu Varaždinu po osnovi Ugovora o pozajmici u pogledu glavnice i u pogledu kamate, a predana bjanko zadužnica kao sredstvo osiguranja povrata zajma od 15. studenog 2019. godine će biti vraćena.

Gradski vijećnici jednoglasno su prihvatili Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Gospodarske zone Brezje kojom se utvrđuje novi popis parcela koje se nalaze na području Gospodarske zone Brezje. Osnivanjem novog katastarskog operata i nove zemljišne knjige za k.o. Varaždin promijenile su se oznake dijelu ranijih parcela, a provođenjem parcelacija za parcele koje su prodane investitorima nastale su nove parcele. Zbog toga ažurira popis parcela koje ulaze u područje Gospodarske zone Brezje.

Gradsko vijeće je raspravljalo i usvojilo Prijedlog odluke o obavljanju ugostiteljske djelatnosti na području Grada Varaždina. Predloženom novom Odlukom o obavljanju ugostiteljske djelatnosti na području Grada Varaždina reguliraju se potrebe ugostiteljskih objekata kao neophodnoj grani turizma i gospodarstva, ali s pažnjom prema stanovnicima Grada Varaždina. Definiraju se i razlozi za ukidanje produženog radnog vremena ili za raniji završetak radnog vremena pojedinih ugostiteljskih objekata, definiraju se i uvjeti za organizaciju manifestacija, sudjelovanje ugostiteljskih objekata i organizatora koji nisu ugostiteljski objekti na istima. Stvara se povoljniji pravni okvir za daljnji razvoj ugostiteljske djelatnosti na području Grada Varaždina u skladu sa Zakonom o obavljanju ugostiteljske djelatnosti.

Prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Varaždina kao i Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na opće uvjete za obavljanje dimnjačarskih poslova gradski vijećnici jednoglasno su prihvatili.

Gradsko vijeće odlučivalo je i o prodaji zemljišta u vlasništvu Grada pa je tako većinom glasova prihvatilo Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta u Koprivničkoj ulici u Varaždinu kupcu MARLEX PRO d.o.o. Varaždin te jednoglasno Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta u Gospodarskoj zoni Brezje kupcu ELEKTRO SYSTEMS d.o.o. Nekretnina u Koprivničkoj ulici prodala se najpovoljnijem ponuditelju MARLEX PRO d.o.o., sukladno uvjetima iz Javnog natječaja, po cijeni od 5.578.300,00 kn. U Gospodarskoj zoni Brezje u Varaždinu prodan je dio čk.br. 15304/1, Varaždin, Ulica Ivane Brlić Mažuranić, oranica sa 83473 m2, kupcu ELEKTRO SYSTEMS d.o.o. Varaždin po cijeni od 1.146.359,50 kn.

Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju prava građenja u korist Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta organizacije i informatike, prihvaćen je jednoglasno.

Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Zajedničke odluke o izradi III. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja sjevernog dijela grada Varaždina i s tim u vezi Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Varaždina prihvaćen je jednoglasno.

Informaciju o prijenosu dionica Grada Varaždina kao manjinskog dioničara J&T banke d.d. na glavnog dioničara gradski vijećnici su primili na znanje.

Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave prihvaćen je jednoglasno. Grad Varaždin kao javni naručitelj i obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi obvezan je donijeti opći akt kojim se utvrđuju pravila, uvjeti i postupci jednostavne nabave.

Prijedlog odluke o socijalnoj skrbi Grada Varaždina Gradsko vijeće prihvatilo je jednoglasno. Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Varaždina propisuju se prava iz socijalne skrbi propisana Zakonom o socijalnoj skrbi i prava iznad standarda propisanih Zakonom, utvrđuju korisnici, uvjeti i način ostvarivanja tih prava iz socijalne skrbi i korištenje pojedinih socijalnih usluga te druga pitanja značajna za djelatnost socijalne skrbi. Budući da je na snagu stupio novi Zakon o socijalnoj skrbi, Odluka je usklađena s novim Zakonom i povećan je iznos za naknadu za troškove stanovanja, cenzus i visina pomoći jednokratnih novčanih naknada.

Jednoglasno je prihvaćen i Prijedlog odluke o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge. Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti, kriteriji, mjerila i postupak za korištenje sredstava Proračuna Grada udrugama čiji su programi i projekti od interesa za opće dobro koji su usklađeni sa Zakonom o udrugama i Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

Gradski program za mlade Grada Varaždina za razdoblje od 2022. do 2026. godine prihvaćen je jednoglasno.

Na sjednici Gradskog vijeća donijele su se i suglasnosti za izmjene statuta gradskih ustanova i to Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na: Prijedlog izmjena Statuta Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu, Prijedlog Statuta Javne ustanove socijalne skrbi Centra za pružanje usluga u zajednici Varaždin i Prijedlog Statuta Doma za žrtve obiteljskog nasilja „Utočište sveti Nikola“.  

Gradsko vijeće prihvatilo je i odluke vezane uz sustav civilne zaštite, zaštite od požara i prirodnih nepogoda: Prijedlog godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Varaždina za 2022. godinu, Prijedlog godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Varaždina za 2023. godinu te Prijedlog plana djelovanja Grada Varaždina u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu.

Vijećnici su prihvatili Izvješće o radu gradonačelnika Grada Varaždina za razdoblje siječanj-lipanj 2022. godine. Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Statutom Grada Varaždina, gradonačelnik je u obvezi Gradskom vijeću Grada Varaždina podnijeti polugodišnje izvješće o svom radu. Osim izvješća o radu gradonačelnika, ono obuhvaća i usmjeravanje rada upravnih tijela Grada Varaždina.

Pod zadnjom točkom Izbori i imenovanja, Gradsko vijeće donijelo je odluke da se umjesto dosadašnje članice Gradskog vijeća Dorotee Strelec, za novog zamjenika predsjednika Odbora za izbor i imenovanje imenuje Dubravka Novak. Umjesto dosadašnjeg člana Odbora za kulturu, sport i turizam Gradskog vijeća Grada Varaždina Damira Laljeka, izabrana je Silvija Cupar. Također, umjesto Damira Laljeka za novog člana Mandatne komisije Gradskog vijeća izabran je Alen Runac. Umjesto Dražena Čelara, u Školski odbor I. osnovne škole Varaždin imenovana je Dubravka Novak. Umjesto člana Upravnog odbora Zaklade za razvoj kvalitetnog sporta Grada Varaždina Damira Belaja imenovan je Alen Milak. S obzirom na istek mandata sucima porotnicima Općinskog suda u Varaždinu, za suca porotnika izabrana je Vera Erlač, a za člana Gradskog povjerenstva Grada Varaždina za procjenu šteta od prirodnih nepogoda izabran je Vedran Lukman.

Povezane vijesti

Novo vozilo HGSS – Stanici Varaždin

Novo vozilo HGSS – Stanici Varaždin

Gradonačelnik Grada Varaždina dr. sc. Neven Bosilj u četvrtak je posjetio Hrvatsku gorsku službu spašavanja – Stanicu Varaždin u njihovim prostorijama u sklopu DVD Biškupec povodom nabave novog interventnog vozila…
Bosilj: Varaždin ima najveću stopu zaposlenosti u Hrvatskoj

Bosilj: Varaždin ima najveću stopu zaposlenosti u Hrvatskoj

Gradonačelnik Neven Bosilj je čestitao predsjednici Uprave Martini Dalić na velikoj investiciji (danas je otvoren novi pogon za preradu rajčice) kojom će se Podravkini glavni proizvodi iz rajčice od sad…
Premijer Plenković sa suradnicima dolazi u Varaždin. Evo povoda

Premijer Plenković sa suradnicima dolazi u Varaždin. Evo povoda

Predsjednik Vlade Andrej Plenković danas će prije podne sudjelovati na otvorenju novog pogona za preradu rajčice Podravk (Tvornica voća i povrća, Biškupečka 60a). Na događaju je predviđeno prigodno obraćanje premijera Plenkovića. Prije posjete…